Prováděním těžby dříví se zvyšuje stabilita, odolnosti kvalita a druhová rozmanitost lesa v mladším věku – tzv. těžba výchovná a včasné zahájení přirozených procesů obnovy lesa novými odolnějšími, kvalitnějšími a druhově pestřejšími následnými lesními porosty u porostů starších – tzv. těžba obnovní. Dalším důležitým cílem provádění těžby v lesích je odstranění stromů nemocných, poškozených a napadených různými škůdci a chorobami proto, aby bylo zabráněno šíření těchto škůdců a chorob na další zdravé stromy. Jakákoliv těžba v lesích musí být realizována vždy v souladu s platnými legislativními předpisy a v souladu se strategií trvale udržitelného hospodaření v lesích.

les lesy koupě prodej inzerce

Rozlišujeme následující druhy těžeb:

  • výchovná (předmýtní úmyslná) těžba v porostech do 40 let věku, která se provádí ke zvýšení stability, kvality a druhové pestrosti lesních porostů v mladém věku
  • výchovná (předmýtní úmyslná) těžba v porostech nad 40 let věku, která je určena k podpoře stability, kvality a druhové pestrosti lesních porostů ve starším věku
  • obnovní (mýtní úmyslná) soustředěná těžba – určená k obnově lesních porostů starších 80 let formou soustředěných těžeb, které nepřesahují velikost těžené plochy stanovené zákonem o lesích a nový lesní porost vzniká obvykle vedle obnovovaného porostu
  • obnovní (mýtní úmyslná) podrostní a výběrná těžba – určená k obnově lesních porostů starších 80 let clonným a výběrným postupem, kdy nový lesní porost vzniká pod ochranou obnovovaného mateřského porostu
  • nahodilá těžba, která vzniká v lesích v důsledku působení škodlivých činitelů (vítr, sníh, námraza, hmyzí škůdci, houbové choroby apod.)
  • mimořádná těžba, která je realizována v lesních porostech v důsledku rozhodnutí orgánů státní správy a odlesnění pro výstavbu liniových či jiných staveb apod.

Těžba bez plánů a osnov

Vlastník hospodařící bez „Lesního hospodářského plánu“ nebo nepřevzaté „Lesní hospodářské osnovy“ musí splnit tyto podmínky:

  • s těžbou musí souhlasit Odborný lesní hospodář
  • při překročení výše těžby 3 m3/rok na 1 ha, musí záměr těžit předem ohlásit Orgánu státní správy lesů. K tomu potřebuje vyjádření Odborného lesního hospodáře

Těžba s plány a osnovami

Vlastník, který hospodaří podle „Lesního hospodářského plánu“ nebo převzaté „Lesní hospodářské osnovy“ těží dřevo podle tohoto plánu. (Nemusí tedy Orgánu státní správy lesů nic hlásit.) Plán je platný na určité období (obvykle to bývá 10let). Na toto období plán udává, kolik dřeva celkem se může maximálně vytěžit. Do tohoto limitu se započítávají veškeré těžby (mýtní, předmýtní, nahodilé).

Budete-li potřebovat zajistit probírku, těžbu nebo prodej dřevní hmoty, tak mě neváhejte kontaktovat buď telefonicky +420 734 698 153, na email kontakt@lesni-pozemky.cz nebo pomocí kontaktního formuláře:

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZVAŽUJETE PRODAT LES NEBO DŘÍVÍ?

Na www.koupim-lesni-pozemek.cz najdete ty nejvyšší možné ceny a nejlepší servis!